Skip to main content

Full text of "Umumî nüfus tahriri 28 Tesrinievel 1927 : muvakkat rakamlar"

See other formats


jjb^v-t ♦♦ ♦ — i*j Cİy w rv A8ğ8ÖSg^^î l 4$ 
■ — _r^J «-^ -^ J* W Y V i}X^\i_ x £i 


Y I 5AC 


1 ıfjJV oJ^J'L _ 4jj.il i !jr y j\ i cJ a— -L — I 


^1.3jJ1İj* i-j U — I 4 Oı t O ,01 I _ jjX» 


dkji 


Jr^b 


( _ 5 ».— IdL'LJ 


, jj£j 


dfcjl 


JjOİS 


^j^— Idiı'Laİ 
Y 1 "\ A "\ 

ıtri 


yy-a yi 

V\ W 
V • VII \ 

Y Yi • Y 
Y\ Y-i • 
YİYM Y- 

mu • 

Yû^VY- 

Y V A o 
VAT \ o 
t\ • * • 
N i YY-V 
oY-V • «\ 


"\û1 Y V 

\ • rı - 

\ YVİA 

Am 

\ Yo • . 
> i Y"\o 
\ AY-Y1 
YY-iY-o 

•ntA 

Yİ V • 1 


i\V\t 

\ y • it 

N \ 11\ 

AY"li 
\ ti VY- 
N İAY • 
\ ^1\ 
YO V« 

VoA^ 
Y"l • ♦ V 
A»"\AV 


i*AW 


tAVYofc 


oy*. 
(İ-Vj JjrVj'i 


.ili Jjv->- 


VMN A 

yay-y • 


N A^ oV 
\ Y"\oA 
SM«V 


V P A "\ > 

N 1Y"\Y 
\ 1 VY-o 


A^r» 


ÜOVY 


£o»oA 


j^So 


• M 


jjrVj *J}\ 


ı»tvn 


r*nA*vA 


SV/AoA 


üj£. 


^gj 2j} (J^-'U-^l 


1AIY^ 


Y-Y-ll • 

MİAA 
\ VAİ^ 


Y-i VV^ 
V VY • 1 

ııv^ 

N Ao • V 
\ YVA • 

y-iy-vi 


YİN o • t 

\oo-U 

Y • i i\ 


N Y"\ • YY- 

o YYM 

vıı Yr 
\ i o or o 

^A^ Y 


N YYİAN 

lil • 

V A M \ 

\ lAo • • 

\ • oH 


jIaSC-I 


\©»AA^ 


vr^oA 


vw\ 


j^C 

j^X- J«ilL a«5_y.^& t/-U_-9 jjT «Uf <\YV JjlJr^tJ X\ j*ı_ 4» 3r iU. ^ryu* j)^^S! j j£ [*] j -Lil_\> I r i <*■?"-? k r*£-'' "Jj^ tij>.ji ı_rj^' ö^^ — t jl t jU'ijl ü l rjj! < j^j! «' fiv-'J 1 { Jji^jl C5 1 ,Vj jUjjl x-j 2j J ,*L?jl er.. û>\ 


<4&j1 ^fiİS 


j^p-1 drtos j_jÇ 


sfejl 


#* 
o N V A ^ 
N \ • Yi 

\ İ \ o • 


Y 


Yi Y 

o V*\ o 


Yll i V 
<\ • 

o Y ^ t 

V o o i 

V£N"U 

Y\ Y"\ 


İT 


Y N İ Y V 

y- vn 

Y"\ VAY 
«»N YV 


\ • N VY 

N İ^Ai 

\ V • "U 

VYY-o 

ÎY-VY- 


\ N Y o t 

N;*\ • Aö 

N \ S\ o 

A"\A*V 
r a • -\ t 


\ Y 1 Y " 
VYİ N 


\U*fV 


oroY-r 


*\ ♦ * ^ 


ojSı 


"IY"VV 


JüVj fJLr-^j! 


nytv/» 


WtT 


V«»YA 


Jj£ 


j->V Jjr j\ 


t Y. Y V A 
Y"U İ 1 
Yi ^ - S 
V V A o Y 

YN V • Y 


Y n " \ • 
\ A Y Y Y 

\ V »f û 

s n û i r 

S ov YY 


Y- A Y o °\ 
\ Vn • 
\ A i Y Y 
N SX"\^ 
S Vo • Y 
> N M N 
N 'WS l \ 


<s>y ıs*fjj^>j ] 


\ <\ ■ Y =\ \ 

VİN YY 
\ o o i A 

Y otV^ 

1i • M 


\ • \ V* 

Y 1 \ «\ <\ 

V o A Y 

\ r o "\ \ 

YM \ Y" Y 
\ <\ • \ t 

o • YN 

İY^ Y 

\ h r v • 

İ a , Y^ 

VoH 
N N VtY- 


A A 1 A A 

V ^ <\ Y t 

N YA ^ A 

y y n y n 

Y • \ \ e 

t V V"\ 

nı • 

YAA<\ 
t.;, i» 

V Y • y| 
\ • 1 Y o| 


ö)J m »J 
Ut J^ 
t a ^ Y <\ 


vv»tv> 


\trr ♦• 


NY'VNVl 


j>H 


^V 3 * V 

AYYY 

Y N ^ A • 


jjVjjijl 


AA N A 

V^tY 

N İ VN e 


> N V - -t 

o • i \ \ 

Y V A A V 


o \ rv • 

Y YY-A • 
\ V • Vi 


■\\*ıvt| 

Y A • Y \\ 

Y • A S Y 
Y> ^1A 


Y*\Y V »Y 


VAYi 


NN'İVA 


0>H — d - >jjl 


'ı^Lr-*' I • jLa^eJsj^J I 


«;<d»T ijı a\C-I . 


ÜJf\ 


dkji 


s* 
c^T 


cilO 1 Jr/fc 


t ^-! dl'Lai 


rnvtv 


\lf*l 


\ \ V"U 


(jt-i) jKST 


YV^Y-i 


\ İA • • 


WWİ 


0*^ 


Y©AVi\ 


NY*A\ N 


\mr« 


öy\ 


onr»;*5ı 


rvsrvr 


nMrt 


öj-V 


j_»Vj ^j-^ \ 


jj.Vj Jf ^x-I 


V\ A • Y 

s "U o y 
v-Anv • 


rtvv\ 

VİTİ 


VVİ YY- 

<\ •> A 

\ A<\ S V 
A N o o "T, 
Y- \ 1 \ "\ 
\ V"\ • i 
Ytom 


i • Y-i Y 

\ İ Vi i 

A Y1A 

\ > Y Y<\ 


İNYNİ 
MVû Y 


^3tA : ^ 


\TVm 


■\\A*n 


■^oroA 


oX 


NolN^o 


jj£ 
V 2,0 Ar v\ \n 


^3J m 'A 


jiVj-iiV 
\ V t V e 

*U\ > 

1Y1"\ 

iUo 
\ o A i 
N • ^ Y 

V<\ Y Y 


i • A"\Y 

1AM 

N A\ \ V 
V\ to 
VİY-A 

MV 
o • YY- 

s «u • 

VA İ 
VA • i 
o • V 


■ A 

i \ 

o^3_p- 

JA*a 
A • o^V 

ot t V 

> YA'U 

t«İU 


N • An o V 

N A1Y-Y- 
\ • l\ ° 
m YY i 
Y"\AA S 
YY-İ°\ Y 


6 A Y Y°l 
A°ll • 
o • i o 

\ VY YA 
S N o i V 


o • V X-\ 

<\ "\ v y; 

e i o • 

S <U Y<\ 


-^-9 


\ • o\ t 


YYV\©Y 


WU'\ 


\\\Yo\ 


££ 


1VA 


(_e J ffj J^>öj* üj*$ ı 


\ AV*\ 
N ♦ • • > 


\ • Yi AV 

V A V i Y 
VVİ \ \ 

i İVV"\ 


İ A^V<\ 
N VAİA 

Y • Ai • 


o Y- o • A 

Y • i Vi 

Y • "l o \ 

YV of\ 
x\rw 


WV*A 


w\yo 


pjfl 


V:^ _Oj.>U l» I £_ I «O" Jul <<sjjU<JUaj I fLj—Ul _ 


C5. 


JüVjJJol 


l 
JVj 


y .? • y 

YVYİA 

YAt*l • 

Yl« ♦ l 
N N 11^ 


ttotl 
N Y V ^ > 
\ Y"\AA 
\ Ytl N 

o ♦ \ t 

YtY • "\ 


tıvvt 

N l^VV 
N ûoVY 
N YN IV 

YK><\ • 
tAVA • 
V i -v • £ 

N İN ti 
N iAoi 
ti i 't 
N İA^V 
N Mü 
YoNYl 
N VA Yİ 


N A^N A 

VI et 
VN 'No 

N e N A l 
VI t o 
VAo 

N N VtN 
AtY • 


N ^AlY 

N £A • o 

AlAt 

Vlo<U 

N "\ t N ^ 

VllY 

N • ocJ 

N tt^ o 
Y\Wİ 


\\*YC 


\\Y©f\ 


jy^ 
&*#& 


NA-1Y 

AN ^Y 
A1VN 
VN Ai 


N MN A 
\\\ • 

N -l^A 
A "W 1 
tVlA • 


Y»V?V* 


\©\Y* 


\\\\e* 


j^Ç 


NANAY 
N W\\ 

N o A • • 
<İ S 


i 3 lijjl 


tN l Y o 
N Y-N Y i 

N «l i o Y 

Itri t 


Y^Att 

N o i YA 

ıvvv 

N • tVA 

Y • A Y A 


Y^t^^ 

N »^ V 

İti V 

1 \ N i 

YYoNl 
\\*rs 


ıx\*\ 


İAW 


<3j\ 


^JrT^fejJ^ 


(S ^J -^ J \ 
Y • 11V 
YlAlV 


N N • IV 
N tYN A 


ur- 

N N VH V — - Jj». i 3j ] jy 


< <-Jy « 


lT^. ~ 


(J aXj 


«ify 


Jr-1» 


^-1 dl'Uj 


j^N: 


dfcjl 


J^lî 


^«^-1 dA)Uİ»5 


y «\ t t t 

\ AA<U 
ûVV w 

\ VAT A 

i Y • Y • 


\ t y yv 

vuı 

Y • YYY 


1VYA 
YA ♦ VI 

"\«1Y 
Y \ VAA 
A YVV 
\ \ VAN 

Y \ YİY 
\\-Yo 


İY-Yo 

1\ YY 

Y^Y • 

N Y"f\ V 

oyiy 


Y^o Y 
olo<\ 

Y VVY 
V 9 , eY 
olVY 


S" 5 -" 5 


r^oto 


N^ooro 


r ♦ t * n ♦ 


i j*\ 


N'tOVf 


©ırA^ tv\v\ 


Oj\ 
<jhl^ 


f j Jjljji 
I 


İSİ^J cTİ^. 

"\%\\ Y 


YY • ♦ V 


YİVo 


\Sy\S'o3^b$ 


N A1S V 


\ • a\l 


A • YY 


i//j-^. 


YV1M 


> VA N V 


Y • \ A Y 


J-U^plSaİ 1 


A YoV 


mı 


YM> 


J.^1 


ûV • VA 


Y1AY1 


Y • YY1 


jUjlc'^ 


V • > 


Y« i • 


YM\ 


çfcV* 


İY"\Y<\ 


Y • 1 • V 


YYYYY 


Ojt-jf" 


AYİ o 


İYYİ 


£N Y\ 


jl>*- 
!j 


o oAV 
N • Y Y i 


S--^y 
Jy 


Y'AIYA 


^A*V*| 


\\*ÖCA 


jj-H 


> • *\ A V 
YN İN l 

1AU 


S N. • *\ • 
İSİ 


V Jt k 
VVİ • 


YN ol 


IV^i 


i A S • 


l\M 


j.lj\j 


o"\\ YY 


YlAoA 


Y\ YVo 
YAVAV 
\»r^ 


tvn* 


— ' 


üjri 


V£ VAİ 


__ — _ — 


i A e N \ 


Y\ N i e 

VYo i 


YVY11 

<\YY1 


İSİ 


Sfj A-^jj^ 


S 1 oAY 


N YVN Yi 


lYN V> 


1 

UMA 


iS^^^JJ, 


YN «A i 


MoV 


N \ <\YV 
i • SV- 

1 nnA 


YN AM 


N A Y V -, 
AY- İ 


J»J o^j 1 


ryvoAv 


v^\r 


\\A0At 


jile jU-jji 


| oAVY • 


YVi • 1 


YN YN \ 


J/ol U? .. -* ... JjVjjj^jj», 
- j*ij\ i( ^J$ :>i ^ • X " *"' Jj^^ 1 3 ■)}*"' **^4 "jVjAaJLsJjL; İSZ 
l5"^İ J> j Vo \ x X 

rnvr 

t N M N 

V \ N \ 1 

\ A • : J 

o • =1 • A > \ \ \ o 

S A V İ X 
<\A ( \X 
A o A \ 

Y VVo \ \ A i Y"\ 
N V o o V 

*r • i <\ 

S \ X X ı 

1 1 Y A 

Y A o o V 

Y o • t "l liTj N • V • A k/j A İ VY \ i i A i \ o \ o v rvtv 
v • VA 

V\ • o \ 

vıt 

A VVİ Y"\ \ \ 
tWİ 

\ VY o o 

V Y A a , Y 

A"\A 

"nt i 

*» û *> İ C^' IdJb'Us 


E ^LA u^ a^vvi ^rv\v 


J> c C5" Sj'Vj cjjj^ 


- • v o v 

X e \\ M 

otVYV 
V1VA V 

t • i • o Ytvo<\<\ V <\ \ V A V \ o V İ 

\ V i i o \ o V V »> 

*o . .*\ YAVSI 

\ Yİ İ V S İV İ t 

S AA VA Y \ o Y V S VY • V \ *\ o i Y m\ov] \rutr 


îjr^ı 


o> C o -'Vj <^J^ '\ V \ '\ V |, ;:. <\ A V :J İ A S Y Y| Jjf^ _;Cjlo 

i V 1 , A ■ İ! 7 l ı A| r i s a \ I '^'jtT VY İ 11 VA İ Y| 

S YA AVİ V r"VM o I\ \ 


- u" 1 .?:-* 


£ wjyx— t 


ZjC* i JU 


_ji ; jj £ 0>_ J _ 


üy^. 


dVjl 


. | 


j^— 1 di' Lal, 


j^Ç 


«ıkji 


J 1 ^ 


,<«—• ' 1 diı l«ixS 


•\r \ v 

M oy 

\ - o\\ 


TU» 
tül 
o \ V • 

"vVİ'e 


VYY-Y 
İA -Y- 
etİ Y 

oNA- 
VY-V • 
Y*Vi «t 

S AV • V 
\ \ Y \ o 
Y> V^ 


i?: i • 

a , • Y V 

o Y<\ i 

N > V- ^ i 


\Y"Î"U 

o^YN 
S • İ • o 
\ İ \ \ o 


VUtV 


^"\"\VV 


jj\ 


\ • > *vrv 


i^V© 


©\VY-V 


üj^İ 


JoVj öjj 
<\1VY • 
Y- • YM V 


nr\o 

\ i • "\ A 


oA N o^ 

YûY-S \ 
\ "\Yİ<\ 
1*A >"\ 


S o"\VY 
YVi o • 


\ IVo i 
Y-Y1"\"\ 
Y Y<\ it 
\ A i i o 
t S M-^ 


\vrnr 


vuü 


^vu 


j^C 


t İ Vo Y 


j->yj jUj^jj 


UAon* 


VVVY© 


^ ♦ A • A Oj\ 


'S^3 cT'j^ 


İ İ1Y-A 

İ YAi o 

"U Y YV 
o VİY-1 
oAAİ \ 


YİY"U 

Y • • V*\ 
Y^oiN 
YIVûi 

Y M YA 


Y • Yi • 

YYVl^ 

Vi"m 
Y- • ■ A o 
Y-V • \ Y- 
«1\ A • 
o • T • V 

vvvvn 

V o \ VY 


T VVY o 
YY Y o"\ 

N A • İV 

\ • *\ A 
Y YVY V 
> "\ • • V 
AV" A 
\ Vo YV 


YAA o o 
Yl<\ o \ 
\ 'MAY' 
\ i Y Y^ 
\ YV1V 
Y o . i i 

\ Vİ • o 
\ . . . . 

\ nn • \ 


JUîB 


x\v\\* 


w w w 


\i\rvr 


j/i. 


Y V" * A \ 
t VVV\ 


Jf-jVj ^*- 


\ AVU 
rvt T A 


Y i VİV 
VİVo • 

\ Y^Y"^ 


^ Y"\V\ 
"\ İ Y-o 


N \ \ \ Y 
"\VVA 
rrAVi\ 


\©^\* 


WiAV\ 


ÜJ^ 


ıjs-l - W — Oy c t • VY V 

İ o VİN 
İAY \ \ r\mo İfej y Y VVY 
Yİ • A <\ t/ ila N "\YA Y 

YV • Y^ 

Y M Y Y \»o»A^ \*.Aif1 t** -I dl'Us 


Oy C J^J^ YİY- • Y 
Y û OVA 
YİV • 
\ AA Y 
YMV 
Y-AN • 
\ V\ ' 
YY \ V t»OfU N. Y V\ V 
N VN VY- 
\ YYM A 

<\ VI • 
\ <\ • • \ 
Y N. °n Y 

AVlo 
\ N Y"\ Y WloA S \ o A o 
\ YY-"\ o 

s > ^ a r 
yt\ ya 

AVY-o 
\ • \ • A ^A^ uy**-.? jy\ yy* İ VV\ "\ 
Y-YA • \ 

Y • \ \ "l 
Yİ • İ A 

Y VA"\ o 

Y \ Y i \ 
X- \ \ • o 
YMY-V 

\ \S\ • 

Y Y V 1 T cr.: vikTji .) Vj jU-jjU? rVYO"\T ıvrAi 

YYMAA 
S o o o • 

\/\\ \ 

\ \ V o o 
\ Y-V VV 
N • • İ Y 
S o o W 
\ Y- 1 Y- V 
\ • • AA 
\ • OY- A o- ite ı^j -ı di;Uî \AY\©t İ o Y V • 
Y t V Y A 
N VY o \ 

S \ S - o 
\ t Y<\ t 
\ İ • AA 
> N N *\ ^ 
S o oTA 
N - . . 

"\ V Y Y 
\ Y Y Yû \-vt\« Sj^is*J^yjfa )j\ C5t. Vj Jjjr> |^Yj J-;l>i İİVİ Y 
YN \ o • 

YN o sr 
S olVi wm YY-û V\ 
S • V \ 1 

\ t V\ 

i • V • " 
VV • A ©İ\A* YV\ "\tf 

\ • vri 

\ V\Y 

S • A • V 

v^-n ©tur •b 3 Oj-\ VHfe 

i \ o İ"\ 
M Y YA 
a V t " • 
\ ^\ V\ 
İ\ \ AA T^rovr Y'\M 

Y V " Y i 

Yi V • • 

A VİY 

İS A • • Y • AN ^ 

Y Yİ A • 
H1 • İ 
T Y VI • 
N • i S V 

Y VY-A A NVfU ıSy^oy>~J^ 
il! L£ ->Vj vjltLc^jU AA V1"\ İY-AYY- i i <\ VY L//ub* tfjt s? ı5>A.s t Jr *j? t Jj*k^.« i ^ Jf-J^J J^İjU>-û^ 
dk ^ Jt-> & "\vvr\ 

Y • \ ti NYV^l t \ yy- a 

\ • vı • 

İV VA 

TAVs ©A\o\ V • A 1 1 

A \ i i ■MMr üf: 


Oj*i <JT Vj (£ r^ ^J 
o Y T. İ \ l&JİT^&f** Y V\ • £ 

YY" ov 8 ! 


N Y-£"\N V 
t^ o «A 
\ XVI i 

r- A £1 
YY-YAA 
Y^N i • 
YY-Yo Y 
\ ^Aİ • 
İY£*\o İ\AV\A lo V o^ 

Y • Y"\\ 

A "W V 

N oA • A 
N N o o V 
İ İ \ İ Y 
\ N Vi Y 
VrVİft "l A A o A 
V \ \ ^ V 

A \ YV 
İS o o V 
N o • Y-A 
N \ VYM 
\ o • İ A 
N \ o \ • ■Jf. 


<İ\>iJ^ '>> .h Y • > V "\ Y Y Y A <\ a.\> \rrwt j^ L5" ^ 3 {Jj+&~£ t VoY-A YA oAY- 
Y • "\ Y V Y-i «ry 

m \ \ 


— \t _ J) »^O^O 44)Uc-i-»^ t<~*>\j <S 4<_/oS i lj<a-a5_ tri "^ ->\4>- aS j^C 


40 1 


Jot» 


^—1 dL'tiâ 


jj^i 


.fjfcjl 


Oi^ 


^_- 1 diı'lJıS 


tv • vt 


S Vl^Y 


\ ^tAN 


jlao^S 


«»VV 
At o Yt 

YİİM 

i \ • o • 

Y ot • t 

t • V\ t 

YolAl 


YAVot 
İ • VİN 
\ > ^<\ 

\ Yİ1A 


Y V • tV 

i YV1Y 

\ YİN V 
Y\ Ati 
\ YAtl 

n\n 

1 \ A YV 


J^-O" J'. U r/ 9 


o^YYYA 


W\\\o 


Y"\rr\t 


j^\,_ 
JjVj <J&£ 


v • yiy 
ttio o 


* tYİ • 
S oYA^ 

> ItVY 
i\ İİt 
N Vt • • 


VV • YY 
N AHİ 

Y N • A Y 
N A V N \ 

i VYYY 

Y • İt o 


^ 


^> <.a ITjj 

t- 


tA ♦ İN 


YAVMt 


U\oVY 


\io\V 


j^C 


A A 1 ■ o 


J-;Vj Ajy 


rvn« 


lTJ-^ 


N • \ \Vi 

ttAit 

YAVtA 
tYATV 
İl • o V 
tA^i o 
t o YA Y 
Y • e'KV 
YN A r\ 
tlV Yİ 

\ iioy 

YY ott 

Ylt^ 

• 


İ A • t o 
S 1«A1 

N ovr o 

YN Vo . 
\ V • ov 
\jV« . 

V •' • V "İ 
«UfV 

\V1-A 
V^i^ 

N • 'M o 

\ tV • i 


o Ylt^ 
\ V Y VV 
N oA it 
N Vo i Y 
Y i t ♦ V 
Y\ A<\ Y 
\ lYtY 

\ • o y \ 

N \ A V o 

S AA S A 

AV 't 

S \ oAA 


tfjO vy 


^•ru\ 


U*W 


SİVıfA 


o/l 


Jjj i 3A>\?sJ^J^ 


Yt Alt 
İAAİ Y 
\ Y o ♦ A 
N VAYt 

> V^ °i 


İftff 
V^i 

<\ • tt 


\ Ytoi 

yo iAi 

İVVi 


Jj 


3gr 
\Ytw 


owr\ 


Mooij j^C 
A-\es- 


i|^Vj Jj^ejS' 
^tYiA 
t orrt 


\ oAYi 
jj u 
Mi^oA 

aX) rVû \ dteji \ s\ v\ jjils vwv\\ m\v Uj T'VVo U^- AKVMs , idi' Us 4j jT u?r. j i j l-L'o C^Vj <J2j[* 
S O - 


Aj jl. is: 2j ö^A^ ranp rıgramf pv- "w mnm 
Jo» 


^-Jdl'Üıs 


1 11 II ■■ 1 III— IMflIllllHIIBlUllIl II ıl III «IH lllll III | İlli 


cT-ilâ 


,^0— /İdi La9 


Y Yo £A 
\ A t A V 

VVAY 
\ N VtA 

İA 4 ! • 


\ \ vtv 

1 oAi 
V o V V 
\ V • "l 
e VA • 
VHA 


N • A \ \ 

AA • t 

n ı y 

\ 1VV 

o o o A 
Yi Y Y 
MU1 

Y \ i Y o 

Y V A i S 

İV • "\V 


Y A Y" \ V 
"\ o AY" 
VY^ Y 

srr'vi 

\ <U \ V 


t • <\VY 
N \ AÎY 
Vo"\Y 
\ ie • V 
YY-Y o . 
VVYA 


İ\VV Vo o s 


&J* 


W\OW\ 


VAİtr 


AANrr 


j^C 


votrv 


fMVV 


row 


üj^l 

I /' jrJü JİS ^U 1 1~ jsj 

^ m mu m 

Oy*. 


d^jl 


jofc 


^^ I ıdb- V j 
i • İVY"\ 


Y • "\A~IA 


N 1 VA oA 


oju \ 


r 


a «*\An- 


İ • ^"\ • 1 


Y-^VYoi 


•j^-b-ı 
A^*\ff- 


t l e VY 


i o • o A 


ı>>"7 
\ e • AA<\ 


VY-^ oA 


V1<\?N 


*jjjfl 
\ N İ • *V 


ov o tt 


"\ • o • İ 


J>jl 


i 


y v • y-v-\ 


N VY-Y • ♦ 


N f V N V " 


fJ-4*J* 
Y • N V- Y 


1 • A Yİ 


N N ♦ i VA 


İ-»Jİ 
\rr^v • 


"\t\L Y 


■ V • • YA 


ö^jjI 
oVY • • ^ 


Y VS Y-Vt 


Y 1 • " Y- 1 


J^j! 
N el\K« 


Vi oAt 


V\"\N Y 


^J£La 


a 


Y VV1« Y 


N S "U • S 


N N N Y eN 


<ÛA 
YoAVi N 


N Y • AN \ 


N Y-V^Y" • 


j\~As-oJp oy-* ' 
N YVY Yi 


İN A"\l 


"\ cvo A 


^I^mîT 
Y \X"\VV 


\ • i V • A 


N -AU» 


>_>M 
UeUo 


oo^ol 


o^ N A<\ 


«u-LÎ 


1 


Y • "\YV • 


<un y • 


N N N N o • 


<JlkıT 
Y • A o?\ 


N • i N i Y 


N • İNMV 


<jjjl 
Y\ M^4 


■\ a i • V t 


N N YotN 


J^T 
<\N • Y*N 


i Y N • "\ 


İA^Y Y 


N • Y-o^Y 


o1VA"\ 


i VN VI 


■*i>^ 
■\ • V • -\ 


i VN M 


İtN N o 


if&İ 


V 


t^oio 


N 1 o o V o 


Y • İ • N • 


<-J/ 

— Y — <jj\ 


d'O 


^ls 


^l dbVj 


« vl— ^ » 


Y ♦ A 1 Y A 


^A • V • 


U-û«A 


öj'j^. 


V 


Y\ Vo^V 


M • \ V 


UAoA: 


UJ2Î 
AVİVİ 


rAo£ V 


i i A A «i 


JJ-^J^. 


A 


S Y'YN Y • 


loAU 


MYYY 


i/U» jrşC" 
Y"\Y"VY\ 


S Y o V ' V Y 


\tvu^ 


4tjj> 
YVrYAY- 


\ YM VU 


N i N -V N o 


dL'U 
N • A • ev 


««UY 


»T • \o 


^-/.Jfr 
\ «loAA 


V • o \ i 


Al • VY 


Jj^âı'U- 
\ AVM\ 


A^VVİ 


\tV\ V 


<*13JjL». 


*» 


YiVo^ 


U VS *V 


N YM 1 i Y 


r JJ ^ 
Yo • M 


\Y"1YV 


\ > VA ^ 


t£j£>- 
\ £ i A • i 


"\"\?^ 


VAi \ V 


iljl jl.3- 
yy-v •ji"i 


\ • V V V 1 


\ Y <\ Y V 


J^ 
\ ^tt • 1 


<M"\YV 


!\ "\ "\ V V 


j\jylo 
N VN llt 


V\Ui 


MVN ^ 


°>J 


\» 


Y1VM ♦ 


N Y1"U V 


\ i \ Y-vr 


yU'yşjj 
\ • \ -vV-v 


İM • e 


o\ VtY 


i .*.»* 
\ "U oVY- 


V VV Y o 


*>A • A 


•— ' f*İ"" u 
Y-Y^Vl N 


\ ot\\ • 


\ VİAYM 


cr'.fcr**' 
Y-VY o-\Y 


\AT\eV 


V'V A İN • 


jU-Jjl-9 


>> 


Y^YoVY- 


\m • r 


>X* ili 


JjİJ* 
t\rıS« 


V • o • A^ 


N • Ai • 1 


cjbi-^^jlt 
Y • «iHl 


S • AloA 


MA • 1 


jM 
> • AY'I Y 


«MA- 


«i MY 


Ji> >J 
\ -Aen 


MVV • 


oA Vo«i 


J^İ jLm~o^ 


NY 


1 \ AV\ A 


Y • İN VY 


Y N Y o il 


o?" a ^ 
tffilM 


UAe^Y 


VAV* -^ 


(_j a^)a...9 
N YV • M 


«AN o\ 


-um y- 


^. r *jA3 

öy^i 


dTjl 


Jofe 


^] dbVj 
YAMAY 

o • yy y a 

V • Y"U \ 
\ YYN <\ • 

muı 

\ A YVVY 
N Y • o \ \ 

\ VHAV 

Y- o VA o 

\ "M o V*\ 

VoitV 


\ N AY\ A 
\ i S e VY 

YV^ \ o 

M • 1 • t 

V\ ^ > V 
\ • Y^V 

<\ yiv; 

V<\AY1 

\ İ i vvv 

VA 1 İY 

V^iVV 


N V- V N VY 

> i «\ \ • 

Y"\ YYN Y 

N "\Y -VA 

-\ t e o t 

A^NM 

nrvA • 

*l • \ oX 
<\ V Y A Y 

UAo \ 

AA \ YY 
^Y 
^Y 

U 


Nrvnu© 


ncAii'i 


V\ooi\ 


<^Jr ^^